โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

แบบสรุปความต้องการการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถคุณวุฒิพิเศษความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)
พุธ 22 มีนาคม 2560

แบบสรุปความต้องการการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถคุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) >> อ่านต่อ


เอกสารโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการ
จันทร์ 13 มีนาคม 2560

เอกสารโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการเทคนิคการจัดผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ >> อ่านต่อ


แผนพัฒนารายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan)
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5